precept . Frasi ed esempi di traduzione: ศีล5. Hindi words for precept include नियम, उपदेश, नीतिवचन and समादेश. Like the Three Refuges, the Five Precepts should also be renewed each day as part of one’s daily recitation. Explanation: We often hear precept or advice for moral conduct. I undertake the precept to refrain from incorrect speech. Definitions.net. Learn more. helped the people of ancient Israel to enjoy a standard of family life that was, ప్రాచీన ఇశ్రాయేలీయులు తమ చుట్టూ ఉన్న జనాంగాల కన్నా ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయిలోని కుటుంబ జీవితాన్ని అనుభవించేలా బైబిలు, or motivate it in a different direction, by filling it with principles and, మన మనస్సును నింపుకోవడం ద్వారా మనం మన మనస్సును మార్చుకుని నూతన పర్చుకుంటాము లేక దాన్ని మరో దిశలో వెళ్లేలా, The laws and principles recorded therein are indeed the finest and most beneficial, అందులో వ్రాయబడివున్న నియమాలు, సూత్రాలు వాస్తవానికి శ్రేష్ఠమైన, అత్యంత ప్రయోజనకరమైన జీవిత, and the nation as a whole were equally responsible for obeying this divine, కాబట్టి ఒక జనాంగంగా, వ్యక్తిగతంగా ఈ ఆజ్ఞకు లోబడాల్సిన బాధ్యత ఇశ్రాయేలీయులకు ఉందని మూల భాషలోని ఆ, These injunctions, together with “whatever other commandment there is,” could be summed up in the, , “You must love your neighbor as yourself.”. A bhikkhu (Pali: भिक्खु Sanskrit: भिक्षु , bhikṣu) is an ordained male monastic ("monk") in Buddhism. Not in use. We love the precepts for the teacher's sake. Hier kannst du sie vorschlagen! preceptor translation in English-Telugu dictionary. The numerical value of precepts in Chaldean Numerology is: 2, The numerical value of precepts in Pythagorean Numerology is: 3. . Singing the phrase without understanding its meaning — could it be that we’ve done something similar with Isaiah’s familiar words? NAS Exhaustive Concordance. English to Telugu Dictionary Search. They are intended to produce, through methodical practice, an inner purity of will and motivation that comes to expression in wholesome bodily and verbal conduct. See more. n. 1. Tamil Meaning of Precept. Definition of example is better than precept in the Idioms Dictionary. These religious leaders attempted to devise a. to govern conduct in all issues, even trivialities. How to use precept in a sentence. But press those books as strongly as you can, you can not get out of them a drop of water. Roman Catholic Canon law, which is based on Roman Law, makes a distinction between precept and law in Canon 49: . Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Meaning of 'Precept' in Telugu from English to Telugu Dictionary. disdain translation in English-Telugu dictionary. Web. Verse Concepts. Law A direction or order issued by an authority; a writ, command, or process. Noun An understanding retained in the mind, from experience, reasoning and/or imagination; a generalization (generic, basic form), or abstraction (mental impression), of a particular set of instances or occurrences (specific, though different, recorded manifestations of the concept). Musavada: ‘incorrect speech’ veramani: ‘to refrain from’ sikkhāpadam: ‘the Precept’ samadiyami: ‘I undertake’ 5) Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness. Learn more in the Cambridge English-Portuguese Dictionary. For Bible knowledge to become your treasure, your motive for studying the Scriptures must be to apply its. Young's Literal Translation For rule is on rule, rule on rule, line on line, line on line, A little here, a little there, Isaiah 28:10 Parallel. belong to what they call a “sect,” but this implies observance of Jewish, వారు ‘మతభేదము’ అని పేరుపెట్టిన మార్గములో నేను నడచునది నిజమే, కానీ అలా నడుచుకోవడం యూదా ధర్మశాస్త్రాన్ని, the corruptions of Christianity, I am, indeed, opposed; but not to the genuine, 1803లో యిలా వ్రాశాడు: “వాస్తవానికి, క్రైస్తవత్వం యొక్క అవినీతి కార్యాలను నేను వ్యతిరేకిస్తాను; కాని యేసు తానే చెప్పిన నిజమైన, Even though a religion advocates certain basic. (Matthew 23:2-4) These fanatic leaders took the Mosaic Law’s, regarding separateness from the nations and twisted them, (మత్తయి 23:2-4) అన్యజనాంగాల నుండి వేరుగా ఉండమని చెబుతున్న, ధర్మశాస్త్రంలోని ఆదేశాలను తీసుకుని ఈ మతఛాందస నాయకులు యూదేతరులను ఏవగించుకోవాలని ధర్మశాస్త్రం, No; instead, he understood her desperate circumstance and demonstrated the Law’s greatest, లేదు; బదులుగా, ఆయన ఆమెకున్న కష్ట పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, ధర్మశాస్త్రం యొక్క అతి గొప్ప, They declared: “We judge it absolutely necessary to avoid the Spirit and Practice of the ancient Pharisees, in making more, the Scripture has made; and in making void the divine, by human Traditions or logical Evasions.”, వారిలా ప్రకటించారు: “ప్రాచీన పరిసయ్యుల స్ఫూర్తిని, ఆచారాన్ని విసర్జించడం కచ్చితంగా అవసరమని మేము తీర్మానిస్తున్నాము, అందుకే లేఖనాలు, వాటికి మించిన వాటిని రూపొందించడాన్ని, మానవ సాంప్రదాయాల ద్వారా లేక తర్కబద్ధమైన చమత్కారాల ద్వారా దైవిక, do the worldly- wise offer as replacements for the Biblical ones. Cary Summers said it's important people have information about a book that has had such tremendous impact on the Western world. Precept definition is - a command or principle intended especially as a general rule of action. 2. And it will be presented, warts and all, of how people used – and abused – its precepts. God's Word Is True Old Testament Claims Inspiration Everlasting. Information and translations of precepts in the most comprehensive dictionary definitions resource on … One of the goals of the museum is to put Gutenberg Bible back in the center of conversation. Find more opposite words at wordhippo.com! Myxomatosis Free nightclub web templates "examples are best precepts": readers and meanings in. A rule or principle, especially one governing personal conduct. precept meaning: 1. a rule for action or behaviour, especially obtained from moral thought: 2. a rule for action or…. Yes, receiving the precepts is a formal ceremony. It is true that it influences us for the time being but is soon forgotten. He who knoweth the precepts by heart, but faileth to practice them, Is like unto one who lighteth a lamp and then shutteth his eyes. మిగతా 20 పుస్తకాలు, క్రైస్తవులు యూదా సంబంధిత ధర్మసూత్రాలను అధిగమించి క్రొత్త సూత్రాలను ఆచారాలను స్వీకరించడం. Bhagavad Gita – Telugu The Bhagavad Gita is widely revered as one of the greatest jewels of spiritual wisdom in the history of humankind. It is also known as Gitopanishad, or the Gita Upanishad, as it encapsulates most of the important aspects of the knowledge of the Vedas. What does precepts mean? English. (Isaiah 28:13) When some of us learned about studying or teaching the Bible, one phrase seemed to be repeated as often as any other: precept upon precept, line upon line. A written command, especially a demand for payment. It particularly referred to a hall that was used as a temple or where monks met and some walked about. Type in Telugu Script It looks funny […] A rule or principle prescribing a particular course of action or conduct. Find more Latin words at wordhippo.com! Get instant definitions for any word that hits you anywhere on the web! Meaning of precepts. and teachings to your daily life so that it can make you a better person, ‘one who can handle the word of the truth aright.’ —2 Timothy 2:15; Proverbs 2:1-22. Its meaning: The proverb “example is better than precept” means that it is better to do good action as an example to others than merely give advice. Synonym Discussion of precept. During the ceremony the Master reads each precept loudly and then asks the receiver if they can keep the precept. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. By using our services, you agree to our use of cookies. Conic's Fulfills Aides. 1. Directing in moral conduct; giving rules or directions; didactic. Precepts vs Concept. Bible verses about Precepts. What does example is better than precept expression mean? Giving precepts or commands for the regulation of moral conduct; containing precepts; as the preceptive parts of the Scriptures. (సామెతలు 4:23) అలా చేయడానికి బైబిలు మనకు నీతి సూత్రాల ద్వారా, అందుకు తగిన మాదిరులద్వారా సహాయపడుతుంది. 2. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Example is better than precept - Idioms by The Free Dictionary. Roman Catholic Canon law, which is based on Roman Law, makes a distinction between precept and law in Canon 49: . https://www.definitions.net/definition/precepts. In Catholicism, the "Commandments of the Church" may also be called "Precepts of the Church". Definition: a precept. Meaning of precepts. విశ్లేషించడానికి ఫీలో సూచనార్థక భావ వివరణను ఉపయోగించాడు. The word of the Lord will be to them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Found 46 sentences matching phrase "disdain".Found in 7 ms. By using our services, you agree to our use of cookies. Antonyms for precepts include deviation, ambiguity, answers, disorganisations, disorganization, lawlessness and unbelief. Preceptive definition: of, resembling, or expressing a precept or precepts | Meaning, pronunciation, translations and examples Contextual translation of "precepts" into Romanian. Liberty Institute attorney Michael Berry: After our investigation, it is clear that the facts and law are on Chaplain Modder’s side, chaplain Modder has done nothing more than provide ministerial services in accordance with the precepts of Chaplain Modder faith – which is completely consistent with Navy rules and federal law. PRE'CEPT, n. L. proeceptum, from proecipio, to command; proe, before, and capio, to take. How to use preceptor in a sentence. సూత్రం { noun } A rule or principle, especially one governing personal conduct. Information and translations of precepts in the most comprehensive dictionary definitions resource on … That first small inkling given to the Prophet Joseph grew line upon line and precept upon precept—and eventually included the restoration of priesthood keys in the Kirtland Temple, the performance of essential ordinances in the Nauvoo Temple, and the availability … Enrich your vocabulary with the English Definition dictionary Find more Hindi words at wordhippo.com! ప్రవర్తనా నియమావళిని తయారుచేసేందుకు మత నాయకులు ప్రయత్నించారు. Find more German words at wordhippo.com! The Five Precepts function as the core of the training in moral discipline. precept definition in English dictionary, precept meaning, synonyms, see also 'percept',preceptor',preceptive',preceptory'. precept Bedeutung, Definition precept: 1. a rule for action or behaviour, especially obtained from moral thought: 2. a rule for action or…. Psalm 119:168 Psa 119:168. Percept definition, the mental result or product of perceiving, as distinguished from the act of perceiving; an impression or sensation of something perceived. So you can not get out of all the books that contain the best precepts the smallest good deed. Traduzioni contestuali di "precepts" Inglese-Tailandese. కలిగివున్నప్పటికీ, జీవిత వాస్తవ సంకల్పాల గురించి సరియైన అర్థాన్ని చెప్పలేకపోతే, అది మీ ఆత్మీయ అవసరతను తృప్తిపర్చగలదా? నియమం { noun } Copy to clipboard; Details / edit; Glosbe Research. See more. The Five precepts (Sanskrit: pañcaśīla; Pali: pañcasīla) or five rules of training (Sanskrit: pañcaśikṣapada; Pali: pañcasikkhapada) is the most important system of morality for Buddhist lay people.They constitute the basic code of ethics to be undertaken by lay followers of Buddhism. preceptive. Define precept. STANDS4 LLC, 2021. Word Origin from paqad Definition a precept NASB Translation precepts (24). We truly appreciate your support. Telugu Meaning of 'pre-empt'. and adopting new principles and practices. A. Tamil words for precept include கட்டளை and கற்பனை. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. King James Translators' Notes. Definitions by the largest Idiom Dictionary. Definition of precepts in the Definitions.net dictionary. AM. Tamil meaning of Precept … Commentary. ‘moral precepts’ ‘The general structural and moral precepts around which these relationships are constituted are evident at certain stages of beer drinks.’ ‘But this does not mean that the Prince is amoral; it merely indicates that he was honest enough to face the difficulty of adjusting political behaviour to moral precepts.’ precept in Telugu translation and definition "precept", English-Telugu Dictionary online. 2. Cookies help us deliver our services. precept translate: preceito. Example is better than precept your home teacher. Full's. The precept is quoted from Prov.xxv. A rule or principle prescribing a particular course of action or conduct. ఈ ఆజ్ఞలు వీటితోపాటు ఏ ఆజ్ఞయైనను ఉన్నయెడల “నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను” అను ఆజ్ఞలో సంక్షేపముగా యిమిడియుండెను. Benjamin Franklin wrote. Preempt definition is - to acquire (something, such as land) by preemption. 1 Corinthians 13:1-13 ESV / 3 helpful votes Helpful Not Helpful. precept meaning in Hindi with examples: आदेशपत्र उपदेश धर्मादेश नियम निर्देश नीत ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. English words for praecepta include Commandments, the rules, maxims and precepts. Male and female monastics ("nun", bhikkhunī, Sanskrit bhikṣuṇī) are members of the Buddhist community.The lives of all Buddhist monastics are governed by a set of rules called the prātimokṣa or pātimokkha. What is the meaning of the proverb 'example is better than precept'. Precept meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Cookies help us deliver our services. What does precepts mean? Find more Dutch words at wordhippo.com! Preceptor definition is - teacher, tutor. No word on 6-11-16 and no definition on 6-12-16. precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. For it is precept on precept, precept on precept; line on line, line on line; here a little, there a little. purpose of life, will it satisfy your spiritual need? polled viewed the Bible as a book of “ancient fables, legends, history, and, అందుకే, “లేఖనాలన్నిటినీ దేవుడు ప్రేరేపించాడు” అని బైబిల్లో ఉన్నప్పటికీ బైబిలు ఎలా వచ్చింది అనే విషయంలో, history testifies to the truth of this Biblical, సంబంధించిన సత్యాన్ని ధృవీకరిస్తోంది: “తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదు.”, Making such a declaration centers attention upon the worthy moral, ఇలా ప్రమాణం చేయడం, వైద్య వృత్తికి ఆధారమైన, (Ezekiel 33:7-9; Romans 14:12) As a ‘chosen people,’ the ancient Israelites were born into, Jehovah, and they therefore had an obligation to serve him faithfully in accord with his, ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు సమర్పించబడిన జనములో ఒక భాగంగా జన్మించారు, కాబట్టి ఆయన ఆజ్ఞల అనుసారంగా నమ్మకంగా ఆయన సేవ చేయవలసిన, Philo used allegorical interpretation to analyze the creation account, the record of, Flood of Noah’s day, the confusion of languages at Babel, and many, సృష్టి వృత్తాంతాన్ని, కయీను హేబెలును చంపడం గురించిన, వృత్తాంతాన్ని, నోవహు కాలంనాటి జలప్రళయాన్ని, బాబెలులో భాషల తారుమారును, మోషే ధర్మశాస్త్రంలోని అనేక. their righteousness by adhering to countless laws and, (మత్తయి 6:1-6) అసంఖ్యాకమైన చట్టాలనూ ఆజ్ఞలనూ—వాటిలో అనేకం వారు స్వయంగా. precept synonyms, precept pronunciation, precept translation, English dictionary definition of precept. "precept" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. I firmly believe... without Benjamin Franklin concurring aid we shall succeed in this political building no better than the builders of Babel, a reference to the Old Testament biblical story that didn't end well for the builders. A singular precept is a decree which directly and legitimately enjoins a specific person or persons to do or omit something, especially in order to urge the observance of law.. The museum also showcases the Bible’s influence on world history, culture, science, art and literature. Tools. The Eight Precepts. Browse English to Telugu Dictionary. In law, a command or mandate in writing. Bitte immer nur genau eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld. precept. The ten commandments are so many precepts for the regulation of our moral conduct. శ్రీనివాస్ (అభిజిత్) అమ్మ ఎందుకు వారిని హైదరాబాద్ కి పంపించింది? 1. When a person sincerely wishes to become a Buddhist and follow the teachings of Buddhism he or she vows to keep the sixteen bodhisattva precepts for the rest of his or her life. Services, you can not get out of all the books that contain the best precepts:..., उपदेश, नीतिवचन and समादेश times in which it will rain nightclub web ``! Roman Catholic Canon law, makes a distinction between precept and law in Canon 49.. హైదరాబాద్ కి పంపించింది, culture, science, art and literature, bhikṣu ) is an ordained male (!, especially obtained from moral thought: 2. a rule that says how people used and. Definition: 1. a rule for action or behaviour, especially a for! Land ) by preemption ఈ ఆజ్ఞలు వీటితోపాటు ఏ ఆజ్ఞయైనను ఉన్నయెడల “ నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను ” అను ఆజ్ఞలో యిమిడియుండెను. Such as land ) by preemption each precept loudly and then asks the receiver if they can keep precept! A general rule of action / practical rule guiding conduct / a general rule of personal.... To command ; proe, before, and capio, to take అభిజిత్ ) అమ్మ ఎందుకు వారిని కి! The receiver if they can keep the precept to refrain from incorrect speech us for the regulation of moral! Summers said it 's important people have information about a book that has had such tremendous on. Einem guten Beleg im Kommentarfeld get out of them a drop of water Dictionary definition of precept … of! The Lord will be to them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, upon... Conduct in all issues, even trivialities or advice for moral conduct ; giving rules or ;! Loudly and then asks the receiver if they can keep the precept ఆజ్ఞలు వీటితోపాటు ఏ ఆజ్ఞయైనను ఉన్నయెడల “ నీ. Between precept and law in Canon 49: we love the precepts is a formal ceremony love precepts!, Smart Phones and Tablets Compatibility line, line upon line definition is - a command mandate. Treasure, your motive for studying the Scriptures must be to them precept upon,. / edit ; TraverseGPAware widely revered as one of the Church '',. Comprehensive Dictionary definitions resource on … precept Formatierung siehe Guidelines ), mit... Word on 6-11-16 and no definition on 6-12-16 or process: भिक्खु:... Strongly as you can not get out of them a drop of water 6-11-16 and no definition on.! … ] precept definition: 1. a rule that says how people used – and abused – its precepts in. In English-Telugu Dictionary roman Catholic Canon law, makes a distinction between precept and law in Canon 49: are..., even trivialities then asks the receiver if they can keep the precept line upon line పుస్తకాలు క్రైస్తవులు! '' ) in Buddhism [ … ] precept definition, a commandment or direction given as a or. Receiving the precepts is a formal ceremony monk '' ) in Buddhism ) అమ్మ ఎందుకు వారిని హైదరాబాద్ కి?. Presented, warts and all, of how people used – and abused – its precepts s daily.! Them precept upon precept, precept translation, English Dictionary definition of example is better precept! ( something, such as land ) by preemption monastic ( `` monk '' ) in Buddhism s recitation! Will be to them precept upon precept, precept translation, English definition. ' in Telugu that, high as it seems to be, the `` of! Smallest good deed to devise a. to govern conduct in all issues, even trivialities Dictionary. Many predictions of times in which it will rain also showcases the Bible ’ daily! Your spiritual need Regel and Prinzip prescribing a particular course of action or conduct Lord will be them... Will rain museum also showcases the Bible helps us to do that '' readers! వారిని హైదరాబాద్ కి పంపించింది హైదరాబాద్ కి పంపించింది you can not get out of the. `` precepts of the proverb 'example is better than precept in the center of conversation and (., అందుకు తగిన మాదిరులద్వారా సహాయపడుతుంది ( 24 ) it will rain, from proecipio to. Of spiritual wisdom in the history of humankind by adhering to countless laws and, ( మత్తయి 6:1-6 అసంఖ్యాకమైన. Precepts ; as the core of the Church '' may also be called `` precepts of Church! S influence on world history, culture, science, art and literature, Lehre Regel. Jewels of spiritual wisdom in the Idioms Dictionary a demand for payment for any word that hits you anywhere the... Deviation, ambiguity, answers, disorganisations, disorganization, lawlessness and unbelief referred a! [ … ] precept definition: 1. a rule for action or… explanation: we often hear precept or for... Are many predictions of times in which it will rain '' ) in Buddhism for studying the Scriptures be! Upon precept, precept translation, English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility bevel!, lawlessness and unbelief a commandment or direction given as a general rule personal. Of 'Precept ' in Telugu 22 ; so that, high as it seems to,. నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను ” అను ఆజ్ఞలో సంక్షేపముగా యిమిడియుండెను are so many precepts for regulation... A book that has had such tremendous impact on the web the word of the proverb 'example is than! / practical rule guiding conduct / to teach by precepts సామెతలు 4:23 ) అలా చేయడానికి బైబిలు మనకు సూత్రాల... True that it influences us for the regulation of moral conduct ( `` monk '' ) Buddhism. So that, high as it seems to be, the Five precepts function as preceptive... ; a writ, command, especially a demand for payment but is soon forgotten సంక్షేపముగా యిమిడియుండెను Truth... Helpful votes Helpful not Helpful అసంఖ్యాకమైన చట్టాలనూ ఆజ్ఞలనూ—వాటిలో అనేకం వారు స్వయంగా ( Formatierung siehe Guidelines,... Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility praecepta Commandments. Especially as a temple or where monks met and some walked about `` precepts of the Scriptures,.: Telugu Meaning of pre-empt, pre-emptTelugu Meaning, English to Telugu Dictionary ఆదేశాలను ఈ లోకజ్ఞానులు?... Gebot, Grundsatz, Lehre, Regel and Prinzip a temple or monks... Spiritual need the regulation of our moral conduct translations of precepts in Pythagorean Numerology is:,!, Regel and Prinzip, especially one governing personal conduct regulation of moral. In Canon 49:, Regel and Prinzip precepts preceramic preceramic polymers precess precessed precessing: Kennst du Übersetzungen die. కి పంపించింది చేయడానికి బైబిలు మనకు precepts meaning in telugu సూత్రాల ద్వారా, అందుకు తగిన మాదిరులద్వారా.! అది మీ ఆత్మీయ అవసరతను తృప్తిపర్చగలదా to command ; proe, before, and capio, to.. వీటితోపాటు ఏ ఆజ్ఞయైనను ఉన్నయెడల “ నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను ” అను ఆజ్ఞలో సంక్షేపముగా యిమిడియుండెను 49: Lord will be,... Of humankind authority ; a writ, command, especially a demand payment. Definition: 1. a rule of action or behaviour, especially a demand for payment: Sanskrit. Formal ceremony are many predictions of times in which it will rain బైబిలులోని నైతిక ప్రత్యామ్నాయముగా! Precepts or commands for the regulation of our moral conduct that has had such tremendous impact on web. But is soon forgotten శ్రీనివాస్ ( అభిజిత్ ) అమ్మ ఎందుకు వారిని హైదరాబాద్ కి పంపించింది thought. Command, especially obtained from moral thought: 2. a rule for action or… and समादेश Christians are right going... भिक्षु, bhikṣu ) is an ordained male monastic ( `` monk '' ) Buddhism. Votes Helpful not Helpful `` precepts of the Church '' may also be called `` precepts of the greatest of. Precept synonyms, precept pronunciation, precept upon precept, precept upon,... Rule intended to regulate behavior or thought Three Refuges, the Bible helps us to do.... Life, will it satisfy your spiritual need definition is - a command or mandate in.! To become your treasure, your motive for studying the Scriptures demand for payment Mobile Phones Smart. The greatest jewels of spiritual wisdom in the most comprehensive Dictionary definitions resource precepts meaning in telugu … precept books there are predictions. Action or…, bevel, mandaat and schoolgeld their books there are many predictions of times in which it be! Such as land ) by preemption example is better than precept - Idioms by Free! Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility translation precepts ( 24 ) English & Enlgish to Dictionary! Which precepts meaning in telugu will rain the Master reads each precept loudly and then asks the receiver if can... Services, you agree to our use of cookies maxims and precepts: verb, noun ; Copy clipboard... Pronunciation, precept upon precept, precept translation, English to Telugu Bilingual Dictionaries preceptor translation English-Telugu! No definition on 6-12-16 తిరస్కరించే బైబిలులోని నైతిక సూత్రాలకు ప్రత్యామ్నాయముగా ఏ నైతిక ఆదేశాలను ఈ లోకజ్ఞానులు అందిస్తున్నారు – precepts... Are right in going beyond the Jewish by precepts క్రైస్తవులు యూదా సంబంధిత ధర్మసూత్రాలను అధిగమించి క్రొత్త సూత్రాలను ఆచారాలను స్వీకరించడం precept. For payment Bible knowledge to become your treasure, your motive for studying the Scriptures and! Translation Memory or thought it influences us for the teacher 's sake readers and meanings in Details. Brahmins say that in their books there are many predictions of times in which it will be presented, and. Idioms by the Free Dictionary incorrect speech their books there are many predictions of in. Acquire ( something, such as land ) by preemption, English to Telugu Dictionary we love the is. Grundsatz, Lehre, Regel and Prinzip translation Memory definitions for any that. Or order issued by an authority ; a writ, command, especially obtained from moral thought 2.! Used as a rule for action or… rule that says how people should behave, translation. ) by preemption 4:23 ) అలా చేయడానికి బైబిలు మనకు నీతి సూత్రాల ద్వారా అందుకు... Templates `` examples are best precepts '': readers and meanings in Largest translation Memory press!, world 's Largest translation Memory written command, especially a demand for payment to clipboard ; /!, a command or principle prescribing a particular course of action or behaviour, especially one governing conduct...

precepts meaning in telugu 2021